.

תקנון הקורס + הסרת אחריות

1 .התקנון ותנאי השימוש שלהלן (יחד - "התקנון" ) חלים על כל לקוח ו/או משתמש ו\ או
תלמיד (להלן "המשתמש ") הגולש באתר ו/או משתמש במידע ו \או בשירותים
המוצעים בו ו/או הינו תלמיד בקורס \הדרכות המקוונות ו \או בקורס \הדרכות
הפרונטליות ו \או חבר בקבוצת הווצאפ ו\ או בקבוצת הדיסקורד ו \או בקבוצת הטלגרם
הכל יחד או לחוד (להלן יחד : "האתר" ) המופעלים על -ידי החברה יהונתן וולשטיין
בע"מ ח.פ. 516518545 ויבגני מיטרוב יזמות בע"מ 516573995 וחברת יהונתן ויבגני יזמות בע"מ

ח.פ 516684446.

( להלן יחד : "בעל האתר" ).

2 .לשם הנוחות בלבד, בתקנון זה האמור בלשון זכר - אף בלשון נקבה במשמע, וכן
להיפך.

3 .השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים המוצעים על-ידו, מעיד על
הסכמת המשתמש להוראות ותנאי תקנון זה וכי תנאיו יחולו עליו באופן אוטומטי לרבות
התחייבותו לפעול על-פיו, על כן עליו לקרוא את הוראות התקנון בקפידה.

תנאי שימוש

4 .האתר מיועד לספק מידע כללי ואינפורמטיבי למשתמש, בין היתר באמצעות קורסים
דיגיטליים, קבוצת ליווי בפלטפורמת הטלגרם ו סרטוני הדרכה בפלטפורמה דיגיטלית
(להלן: "המידע באתר " ו/או "המידע" ). המידע באתר מיועד לצרכי לימוד, הכוונה
וסיוע בפעילות שוק ההון , עולם ה NFT ( token fungible-Non )ומטבעות
קריפטוגרפים (דיגיטליים). מובהר בזאת, כי כל המידע באתר משמש למידע בלבד
ואין לראות בו משום המלצה לביצוע פעולות כלשהן או משום הוראה. ההדרכות באתר
ו/או המידע הנשלח ע"י בעל האתר ומי מטעמו אינם כוללים את כל הפרמטרים לחישוב
כדאיות עסקה ואין לראות במידע כאמור משום ייעוץ מקצועי בשום אופן.
מובהר בזאת כי בעל האתר ו/או מי מטעמו ממליץ למשתמש בטרם נקיטת כל פעולה
בנייר ערך ו\או בNFT ו \או במטבע קריפטוגרפי, להתייעץ עם גורם מקצועי אשר ביצע
נוהל "הכרת לקוח" ואשר יש בו להעריך ולחשב את צרכיו, סיכוניו ונתוניו האישיים של
כל משתמש ואשר יתן בידי המשתמש מידע מקצועי ומדויק לגבי הסיכונים.

5 .למען הסר ספק, יודגש כי אין לראות בהצגת ה מידע ו\או בחומר המופיע ו/ או המועבר
באתר ו/או ע"י קבוצת ליווי התלמידים בפלטפורמת הטלגרם משום המלצה ו/או חוות
דעת לביצוע קנייה ו/או מכירה של ניירות ערך מכל סוג שהוא ו/או ייעוץ פיננסי ו/או
שיווק להשקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או ביצוע פעולה כלשהי בשוק ההון ו \או
בNFT ו \או במטבעות קריפטוגרפים ו/או חוות דעת בנוגע לכדאיות כל עסקה או
השקעה במוצרים הפיננסים מכל סוג שהם .
יודגש כי בעל האתר ו/או מי מטעמו אינו יועץ להשקעות ו/או
אינו מבטיח את כדאיות כל עסקה כאמור .

6 .המידע באתר אינו מהווה הבטחה לרווחים ו/או תשואות כלשהן בשוק ההון ו\או בNFT
ו\או במטבעות קריפטוגרפים ובעל האתר ו/או מי מטעמו אינו מתחייב שהוא עצמו
סוחר באופן אישי באותן מניות ו/או מטבעות ו \או טכניקות שמועברות באתר ואינו
מתחייב שהוא מרוויח מאותן טכניקות שמועברות באתר ואינו אחראי. כל הסתמכות
מצד המשתמש על תוכן המוצג באתר הינה באחריותו הבלעדית והמלאה בלבד. בעלי ומפעילי האתר, חברות קשורות ו/או בעלי עניין בהם עשויים להחזיק עבור עצמם ניירות ערך של התאגידים הנזכרים באתר זה ו/או מכשירים פיננסיים אחרים. כמו כן, עשויים מי מהנ"ל, לפעול בניירות ערך של תאגידים הנזכרים באתר זה ו/או במכשירים הפיננסיים האמורים.

7 .המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מודע לכך שהפעולות במסחר והעסקאות בשוק ההון
ו\או ב NFT ו\ או במטבעות קריפטוגרפים מושפעות מגורמים רבים וכרוכות בסיכון
להפסד , והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי
כנגד בעל האתר ו/או מי מטעמו בגין המידע באתר. על המשתמש לשקול היטב האם
פעולות במסחר ו/או עסקאות בשוק ההון מתאימות למצבו הכלכלי.

8 .למען הסר ספק, יובהר כי בעל האתר אינו בעל רישיון ייעוץ השקעות ואינו בעל רישיון
ייעוץ פיננסי ואינו עוסק במתן שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק
בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ״ה – 1995( להלן: ״חוק
הייעוץ״).

9 .המידע באתר מיועד להדרכה, המחשה והסברה בלבד. למען הסר ספק, יובהר כי
השימוש במידע באתר, הינו לפי שיקול דעתו ועל אחריותו האישית והבלעדית של
המשתמש. בעל האתר, אינו מבטיח את רמת הדיוק של המידע, את שלמותו, ואת
עדכניותו של המידע. בעל האתר אינו ולא יהא אחראי, במישרין או
בעקיפין, במפורש או במשתמע לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של תכני
האתר או שירותים הניתנים או מוצעים דרכו, וכן לכל הפסד ו\ או נזק, עוגמת נפש
וכיוצא בכך אשר עלולים להיגרם, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מהמידע באתר לרבות
הסתמכות המשתמש על המידע באתר ו/או מהשימוש שיעשה המשתמש במידע
כאמור, מהשמטת מידע מהאתר ו \או הופעה לא רציפה של ההדרכות ו/או האתר. בעל
האתר לא יהא אחראי כלפי צד כלשהוא בקשר לשימוש שיעשה במידע ו/או
מהסתמכותו על המידע הנ"ל.

10 .המשתמש מתחייב לשפות את בעל האתר בגין כל נזק, הפסד, תשלום ו/או הוצאה
לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט שייגרמו לו עקב הפרת תנאי השימוש
באתר ו \או בגין שימוש בלתי מוסמך באתר ו \או במידע הקיים בו.

11 .בעל האתר רשאי לשנות\לעדכן את כמות ו \או תוכן ההדרכות ו \או את המידע המוצג
באתר מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי ולמשתמש לא תהיה כל טענה לעניין זה.

12 .תנאי ביטול לחברי המנוי החודשי : על המשתמש לעדכן בהודעת ווטסאפ ו \או בהודעת
דואר אלקטרוני לכתובת yonatanwollsteinlaw@gmail.com את בעל האתר
על ביטול חברותו במנוי, שבעה (7 )ימי עסקים טרם הביטול. הביטול יכנס לתוקף כ -
7 ימי עסקים לאחר הודעת הביטול.

13 .מדיניות הביטול – מובהר כי לאחר סיום רישום המשתמש ל אחת ההכשרות המוצעות
באתר (לרבות הקורס הפרונטלי ו/או הקורס האישי (בליווי אישי) ו/או הדיגיטלי)
והעברת התשלום, המשתמש יקבל למייל את שיעורי הקורס הדיגיטלי במלואם
לכתובת המייל אותה מילא בעת הרישום. בהתאם לכך, מודגש כי לא ניתן לקבל כל
החזר כספי (עבור אף אחת מההכשרות) וזאת בשל האפשרות להורדה ו/או העתקה
ו/או צפייה בצורה כזו או אחרת בכלל התוכן המסחרי אשר הועבר ע"י בעל האתר
באופן מיידי והגנה על קניינו הרוחני של בעל האתר. למען הסר ספר יובהר בשנית כי
גם אם הלקוח \תלמיד רכש קורס פרונטלי ו \או קורס דיגיטלי ו \או קורס בליווי אישי הוא
לא יהיה זכאי להחזר כספי כלל בגין התשלום גם אם הלקוח\תלמיד עדיין לא מימש
את מלוא השיעורים או חלקם.

14 .יובהר כי באתר עלולים להופיע פרסומות ו/או מידע אודות גופים חוץ בנקאיים לצורך
מימון הקורסים באתר ו/או לצורך הנגשת המידע למשתמשים באתר בלבד . למען הסר
ספק, מובהר כי במקרה בו המשתמש ייעזר, מכל סיבה שהיא, בשירותי הגופים החוץ
בנקאיים כאמור, לבעל האתר ו/או למי מטעמו אין ולא יהיה כל קשר ישיר ו/או עקיף
בנוגע לשירותי הגופים החוץ בנקאיים, ובעל האתר ו/או החברה לא יישאו באחריות
כלשהי ו/או נזק עקיף או ישיר- שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש בשירותי הגופים
החוץ בנקאיים .

אבטחת מידע

15 .בעל האתר רואה חשיבות רבה ומכרעת בנושא בטיחות והגנה על מידע של
המשתמשים באתר.

16 .בעל האתר עושה מאמצים רבים לצורך הגנה על נתוני המשתמשים ופרטיות המידע,
תוך שימת דגש רב על היבטי אבטחת המידע השונים.

17 .מובהר כי מאחר ומדובר ברשתות תקשורת כמו גם אתרי אינטרנט, אין באפשרותו של
בעל האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי ו ו/או חשיפת המידע
האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע
אשר שמור בידי בעל האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה,
תביעה או דרישה כלפי בעל האתר .

18 .Cookies - יתכן והאתר משתמש ב"עוגיות" ( Cookies )לצורך תפעולו השוטף
והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות
פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחה ופרטיות מידע.

19 .דפדפנים שונים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies .אם המשתמש יודע כיצד
לעשות זאת, מומלץ ל בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו הוא משתמש. האחריות על
הימנעות מקבלת Cookies הינה באחריות המשתמש בלבד, בעל האתר לא יישא
באחריות מכל סוג שהוא בעקבות שינוי הגדרות Cookies או כל הגדרה אחרת ו/או
כל נזק אחר ככל שיגרמו במחשב הפרטי של המשתמש או בכל מחשב חיצוני אחר.

20 .בעל האתר לא יישא בכל אחריות, ולא יהיה חשוף לתביעה כלשהי עבור כל נזק העלול
לפגוע בציוד המחשב ו/או כל פריט אחר שבו ו/או וירוסים העלולים להרוס או לשבש
את פעולת המחשב כתוצאה מכניסת המשתמש לאתר ו/או לאתרי הקישור המופיעים
באתר )ככל שישנם כאלו( וכן הורדת קבצים של חומר המופיע באתר לרבות נתונים,
מלל, תמונות, ווידיאו, אודיו וכיוצ"ב.

שימוש במידע

"דיוורים " – ניוזלטרים למידע ו/או פרסומיים, הטבות, פרסומות, הזמנות והצעות ו/או
כל פנייה אחרת של בעל האתר לנרשם.
"נרשם " - כל אדם ו/או תאגיד ו/או כל ישות אחרת, המזין את פרטיו באתר ו/או בכל
מסמך רשמי אחר של בעל האתר לצורך קבלת דיוורים ממנו.

21 .הפרטים האישיים שימסרו מהנרש ם במסגרת מילוי טופס ההרשמה באתר, יהיו
כפופים למדיניות הפרטיות כפי שתפורט במסמך זה.

22 .ידוע לנרשם והוא מאשר כי כל מידע שיימסר ו/או ייאסף בהתאם לתקנון זה, מועבר
לידי בעל האתר מרצונו החופשי ובהסכמתו של המשתמש לעשות כן . המידע אודות
הנרשם ישמר במאגרי המידע המאובטחים של בעל האתר ו/או עבור ו בידי גורם הפועל
מטעמו ועשוי להיעשות בו שימוש אך ורק בהתאם לתנאים אלו, לעיל ולהלן, ולרבות
עבור ניהול, טיפול, תפעול וייעול שירותים הניתנים או מוצעים עבור המשתמש בידי
בעל האתר אשר עשוי לעשות בו שימוש לצורך ניתוחים סטטיסטיים ודיוור ישיר עבור
המשתמש מטעם בעל האתר בהצעות למוצרים ו/או שירותים פיננסיים שונים
המשווקים על- ידי בעל האתר על פי דין.

ידוע למשתמש שבכל עת יוכל לחזור בו מהסכמה זו ולבקש הסרה מרשימת
תפוצה מסוימת או בכלל, באמצעות פנייה לבעל האתר בדואר אלקטרוני
yonatanwollsteinlaw@gmail.com ו/או באמצעות מנגנון ההסרה בדיוור
שישלח אליו.

23 .מילוי הפרטים על די הנרשם מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטיו וכל נתון שיופק
על סמך נתונים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת בעל האתר יוחזקו
במאגר מידע אחד או יותר של בעל האתר או מי מטעמ ו וכי יעשה במידע זה שימוש
בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות, למטרת
פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון,
לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר; (ב)
לצרכי ניהול הדיוורים , עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל
שימוש מקוון אחר בקשר לדיוורים; (ג) לצורכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות
באמצעות ”עוגייה ( COOKIES). שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה
בפרטיות. עוד מוסכם, שמידע כאמור יחשב לקניינו של בעל האתר והנרשם מוותר
בזאת על כך טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה
על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ" א 1981 .בעל האתר לא יחשב כמפר התחייבות
לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע כהגדרתו בחוק המחשבים
תשנ“ה-1995 ,שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר ואשר
נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

24 .הנרשם מאשר כי ידוע לו שלא חלה עלי ו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת
המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרש ם מסכי ם בזאת באופן מפורש
לשימוש האמור בפרטי ו ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה
אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

25 .בעל האתר לא ימסור את פרטי הנרשם לצדדים שלישיים אלא בכל אחד מהמקרים
המפורטים להלן: (א) אם י ידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם יקבל
התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגד ו ו/או בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או
הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין בעל האתר; (ג) אם תארגן את פעילות
הדיוורים של בעל האתר במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר ובלבד
שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפי הנרשם את הוראות מדיניות פרטיות זו; במקרה של
העברת פרטי הנרשם לגוף אחר כאמור, בעל האתר ימסור הודעה לנרשם; (ד) אם
וככל שהדבר ידרש לצורך הפעלת רשימת הדיוורים כגון לקבלני משנה ולגופים אחרים
השותפים למערך הדיוורים של בעל האתר . לנרשם לא תהיה טענה או דרישה כלפי
בעל האתר בקשר למסירת פרטיו האישיים כאמור והוא מוותר בזאת על כל טענה או
תביעה כאמור.

26 .נרשם שמתנגד לשימוש בפרטיו כאמור או שמעוניין להסיר עצמו ממאגר המידע
הרשום או שמבקש שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, יסירו עצמו באמצעות
מנגנוני ההסרה המצויים בכל דיוור.

27 .רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות
פריצה מצד גורמים שונים. בעל האתר נוקט במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור
על פרטיות המידע שיוזן על ידי הנרשם , אולם על הנרשם לדעת כי לא ניתן להבטיח
זאת לחלוטין ויתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. בעל האתר אינו מתחייב
שהשירותים והמידע באתר ובשרתים המאחסנים את המידע יהיו חסינים באופן מוחלט
מפני גישה בלי מורשית למידע המאוחסן בהם. בהרשמה לדיוור, הנרשם משחרר את
בעל האתר ו/או מי מטעמו מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב
התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה ו/או דרישה
מבעל האתר בשל כך.

קניין רוחני

28 .כל זכויות הקניין הרוחני באתר, כהגדרתו לעיל, לרבות המידע באתר, הקורסים, סימני
המסחר, זכויות פטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות, הסודות המסחריים ,
המוניטין, העיצובים, התרשימים, הסימונים, התמונות, הסרטונים וכל חלק מהם הינם
בבעלות של בעל האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של
האתר והנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
למשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא במידע ו/או בתוכן המוצג באתר.

29 .מובהר בזאת כי ידוע למשתמש והוא מאשר כי אינו רשאי לעשות כל שימוש שאינו
אישי, לרבות שימוש מסחרי במידע באתר ו/או המועבר ע"י בעל האתר ללא קבלת
הסכמת בעל האתר מראש ובכתב. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד,
להפיץ, להציג או לפרסם כל מידע מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים
או פרטיים, על -ידי המשתמש ו/או על-ידי אדם אחר מטעמו, ללא הסכמה מפורשת
מראש ובכתב מבעל האתר.

30 .למען הסר ספק יובהר כי המשתמש מתחייב לשפות את בעל האתר בגין כל נזק,
הפסד, תשלום ו/או הוצאה לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט שייגרמו
לו עקב הפרת תנאי השימוש באתר ו/או שימוש בלתי מוסמך באתר ו/או במידע
שבו בין היתר על פי הפרת זכויות הקניין הרוחני של בעל האתר .

שונות

31 .לבעל האתר הזכות לשנות בכל עת את הוראות התקנון והתנאים לשימוש באתר, על
פי שיקול דעתו הבלעדית, בלא צורך להודיע ללקוח על כך מראש או בדיעבד, וכל שינוי
יחייב את המשתמש ממועד פרסומו באתר ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כספית כלפי בעל האתר.

32. מפעם לפעם מפרסם בעל האתר באמצעות הרשתות החברתיות ו\או באמצעות שיעורים דיגיטליים "תיקי אתגר" אשר בוצעו על ידי תלמידי עבר ומראים על הישגים אישיים שלהם. יובהר כי בעל האתר איננו אחראי ואיננו מתחייב לטיב תיקי האתגר אשר בוצעו ע"י תלמידי העבר, יובהר כי לבעל האתר אין גישה\ואו אחריות לאותם תיקים והוא הסתמך על המידע שהועבר לו ע"י אותם תלמידים.33 .במידה ויש למשתמש הערות או שאלות בנוגע לתנאי השימוש באתר, או ברצונו להיות
מוסר מרשימת הדיוור, על המשתמש לפנות לבעל האתר באמצעות טופס יצירת קשר
באתר או בדואר אלקטרוני yonatanwollsteinlaw@gmail.com

ברירת דין וסמכות שיפוט

34 .הדין החל על תנאי שימוש אלה, פירושם, תוקפם, תחולתם ואכיפתם ו/או על כל פעולה
ו/או על סכסוך הנובעים מהם, הוא הדין של מדינת ישראל בלבד. כל מחלוקת בין
הצדדים לתקנון זה לרבות בנוגע לביצועו, תחולתו, פירושו או תוקפו – תתברר בבית
המשפט בעל הסמכות העניינית במחוז תל אביב-יפו.

35 .שימוש באתר זה ובתכניו כפוף לכל האמור והמפורט בתקנון זה לעיל ייחשב כהסכמה
לאמור לעיל.

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.